Ailddatblygiad Neuadd Ddinesig Conwy

ATODLEN 1B: CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM
GANIATÂD CYNLLUNIO O DAN ERTHYGLAU 2C A 2D

Gorchymyn Cynllunio
Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Mae’r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau yn uniongyrchol i’r datblygwr ynglŷn â datblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i Cyngor Bwrdestref Sirol Conwy. Bydd unrhyw gais cynllunio dilynol yn cael ei hysbysebu gan Cyngor Bwrdestref Sirol Conwy; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn lleihau dim ar eich gallu i gyflwyno sylwadau i Cyngor Bwrdestref Sirol Conwy ar unrhyw gais cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y gall unrhyw sylw a gyflwynir gael ei gadw yn y ffeil gyhoeddus.

Datblygiad Arfaethedig yng nghyn lyfrgell a Neuadd Ddinesig Conwy, Y Stryd Fawr, Conwy, LL32 8AL. Dangosir lleoliad y safle ar y map ar y dde.

Rhoddir hysbysiad bod Nautical Point Cyfyngedig yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer ailddatblygiad Neuadd Ddinesig Conwy yn cynnwys newid defnydd yr adeilad presennol i greu datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys defnydd masnachol a thwristiaeth ar ffurf neuadd fwyd, bwyty a gwesty fflatiau (aparthotel) ynghyd a gwaith cysylltiedig.

Gellwch archwilio copiau o’r canlynol:

  • y cais arfaethedig;
  • y cynlluniau; a
  • dogfennau ategol eraill.

Ar-lein ar www.nauticalpointconsultationportal.uk

Mae cyfleusterau cyfrifiadur ar gael i weld y
wybodaeth hon ar-lein yng Nghanolfan Ddiwylliant
Conwy, Ffordd Town Ditch, Conwy, LL32 8NU, yn
ystod yr oriau canlynol:

Amseroedd agor
Dydd Llun 09:30 – 17:00
Dydd Mawrth 10:00 – 19:00
Dydd Mercher 09:30 – 17:00
Dydd Iau 09:30 – 17:00
Dydd Gwener 09:30 – 17:00
Dydd Sadwrn 10:00 – 13:00
Dydd Sul Closed

Bydd digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal yn yr hen lyfrgell a Neuadd Ddinesig Conwy, y Stryd Fawr, Conwy, LL32 8AL ar dydd Llun 12th o Ragfyr 2022 rhwng 4 y.p. a 7 y.h. Bydd aelodau o’r tîm ar gael i drafod y bwriad.

Dylai unrhywun sydd eisiau gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig yma ysgrifennu atom ar:

Cadnant Planning
20 Tŷ Connaught
Parc Busnes Riverside
Ffordd Benarth
Conwy
LL32 8UB

01492 581 800

Erbyn: 06 Ionawr 2023

Arwyddwyd: S Edwards
Sioned Edwards MRTPI

Dyddiad: 25 Tachwedd 2022

Click on images above to view larger.

Drainage Statement

Transport Statement

First Floor Plan Proposed

Castle St And West Elevations As Proposed

Site Location Plan

Block Plan

Basement Floor Plan Existing

Ground Floor Plan Existing

Entresol Level As Existing

First Floor Plan As Existing

Sound Booth Plan As Existing

Castle St And West Elevations As Existing

Quayside And East Elevation As Existing

Basement Plan As Proposed

Ground Floor Plan Proposed

Second Floor Plan Proposed

Roof Plan As Proposed

Quayside And East Elevation As Proposed

Civic Hall.FCA

Prelim Bat and Bird Survey Report - Conwy Civic Hall May 2021 1st Issue